Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Transportno-logističkog centra VSŽ

Ukratko o projektu

Ovim projektom izraditi će se projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije. TLC će biti centar (hub) za područje šire regije u ovom dijelu Istočne Europe, u kojem će se odvijati sve aktivnosti koje se odnose na prijevoz, logistiku i distribuciju robe (za nacionalni i međunarodni tranzit), za najraznovrsnije subjekte/korisnike usluga na komercijalnoj osnovi (distributivni centri, veletrgovina, skladištenje i transport, logističko-servisni centri i dr.).

Aktivnosti projekta

Aktivnost se sastoji od:

1. Izrada Studije izvodljivosti,

2. Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije.

3. Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole Transportno-logističkog centra.

4. Izrada izvedbenog projekta. Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom.

5. Izrada procjene i Studije utjecaja na okoliš.

6. Izrada Investicijske studije.

7. Novelacija Studije izvodljivosti.

8. Ishođenje građevinske dozvole – priprema i podnošenje zahtjeva.

Cilj projekta

Cilj izrade projektno-tehničke dokumentacije je, između ostaloga stvaranje zalihe strateških projekata regionalnog razvoja, čime će se ojačati i nadopuniti kapaciteti kako na lokalnoj (Grad Vinkovci), tako i na regionalnoj razini (Vukovarsko-srijemska županija) za adekvatno
planiranje i provedbu aktivnosti provedbe politike i mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova. Izradom projektno-tehničke dokumentacije stvoriti će se preduvjeti za prijavu projekata od regionalnog značaja usmjerenog na razvoj gospodarstva i prometa na odgovarajući natječaj u novoj financijskoj perspektivi Europske Unije. Ovaj projekt biti će dio podrške stvaranju preduvjeta za razvoj konkurentnosti gospodarstva i ne samo sjeveroistočnog dijela Hrvatske, već cijele Republike Hrvatske.

01
Naziv projekta
Naziv projekta

01 Naziv projekta

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt Transportno-logističkog centra VSŽ
02
Nositelj projekta
Nositelj projekta

02 Nositelj projekta

Vukovarsko-srijemska županija
03
Projektni partneri
Projektni partneri

03 Projektni partneri

Grad Vinkovci
04
Ukupna vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta

04 Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost: 3.052.896,00 kuna
Bespovratna sredstva: 2.594.961,60 kuna
Vlastitio financiranje: 457.934,40 kuna
05
Program financiranja
Program financiranja

05 Program financiranja

Europski fond za regionalni razvoj, OPKK, MRRFEU
06
Vrijeme provedbe projekta
Vrijeme provedbe projekta

06 Vrijeme provedbe projekta

11.2018. - 02.2022.
 • 01
  Naziv projekta
 • 02
  Nositelj projekta
 • 03
  Projektni partneri
 • 04
  Ukupna vrijednost projekta
 • 05
  Program financiranja
 • 06
  Vrijeme provedbe projekta

GALERIJA SLIKA

Skip to content